תליון "סגולת אברהם"

הקמע האחרון של זקן המקובלים
הרב יצחק כדורי זצוק"ל וזיע"א

תליון פלא זה והשמות בו אינם נמצאים בשום קמיע אחר, "אמתלאי בת כורנבו" היתה אימו של אברהם אבינו (מופיע בתלמוד מסכת בבא בתרא דף צא') ואכן יש בהזכרת שמה של אם אברהם אבינו סגולה כפי שהביא הגאון החיד"א זצ"ל בסיפרו עבודת הקודש "סגולה להולך לפני מלך או שר ומושל יאמר 17 פעמים: "אמתלאי בת כורנבו" קודם שיעמוד לפניו.

תליון

"סגולת אברהם"