ברכת הכהנים

ישנם סודות עצומים שהקב"ה ציווה את הכהנים לברך את עם ישראל. אף על פי כן, אין הברכה תלויה בכהנים אלה בקב"ה שניצב מעליהם בשעה שהכהנים נושאים כפיהם לברך את עם ישראל. שכן אומר הכתוב:

"הינה זה עומד אחר כתלינו, משגיח מן החלונות, מציץ מן החרכים" (שיר השירים ב').

ברכת

כהנים

רש"י מסביר את הברכה:

"אמור להם"- שיהיו כולם שומעים ומרוכזים בברכה.

"יברכך"- שיתברכו נכסייך.

"וישמרך"- שלא יבואו עליך שודדים ליטול ממונך, הקב"ה הוא הנותן והוא השומר.

"יאר ה' פניו אליך"- יראה לך פנים שוחקות ויאיר את דרכך.

"ויחנך"- יתן לך חן.

"ישא ה' פניו אליך"- יכבוש כעסו.