תליוני מפתח הפרנסה

כתוב במדרש בעניין הפרנסה "קשה הפרנסה מן הגאולה שהגאולה על ידי שליח והפרנסה על ידי הקב"ה".

המפתח מסמל את העבודה שאדם עושה מצידו בבחינת "פיתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם כפיתחו של אולם". הקב"ה נותן מזון לכל בריאה (פסחים קיח, ע"א) שנאמר פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון.

"מפתח

הפרנסה"